Latinski jezik 2

Srpski padezi nastavci

UDK Izvorni znanstveni rad Rukopis primljen IX Prihvaćen za tisak Usporedbom će biti obuhvaćeno nazivlje, namjena, ustroj i normativni propis, čime će se razlučiti Mihálovicsevo nasljedovanje Mažuranićeve slovnice, kao i odmaci od nje.

Kako je riječ o jezičnom priručniku otisnutom izvan granica hrvatskoga etničkoga i jezičnoga prostora, rad će pokazati u kojoj su mjeri obilježja hrvatske jezične norme čuvana i u ugarskom dijelu Podunavlja u drugoj polovici Mađarska sastavnica hrvatske jezikoslovne povijesti tek se naslućuje iz dosadašnjih istraživanja jezika pojedinih pisaca Tafra pa je svaki rad posvećen toj problematici vrijedan prinos njezinu upotpunjavanju.

Tu je sastavnicu moguće pratiti na trima razinama grafijsko-ortografskoj, leksikografskoj i gramatikološkoj 1 Tafrapri čemu je gramatikološka do danas naj- 1 Prema Tafri unutrašnju povijest gramatike istražuje lingvistička disciplina gramatikologija. Ona istražuje i opisuje različite metodološke aparate gramatičkih opisa.

Ako je gramatika jeziku metajezik, onda je gramatikologija metajezik gramatici, odnosno metametajezik jeziku koji gramatika opisuje. Gramatikologija, dakle, govori o gramatikama kao različitim modelima opisa jezičnoga ustrojstva.

készítmények féregtojásokhoz

Tafra 9. U povijesti gramatike ostaje stoga otvorenim pitanjem je li bilo hrvatskih gramatika na mađarskom i obratno, kao što je bio slučaj s njemačkim, talijanskim ili pak latinskim Tafra Autor koji upotpunjuje srpski padezi nastavci gramatikološka prožimanja János je Mihálovics 2 Baja, Baja, Pekić Mihálovicsa navodi kao istaknutoga bajskoga preporoditelja, autora čitanaka za pučke škole 6 i Gramatike ilirskoga jezika djela su to koja Mihálovics mahom objavljuje u desetljeću narasle mađarizacije i borbe podunavskih Hrvata za vlastitu etničku opstojnost Skenderović Skenderović će analizirajući ulogu jezika u nacionalnim integracijama Hrvata i Srba u ugarskom Podunavlju istaknuti kako Hrvati u Podunavlju nisu bili samo konzumenti hrvatske kulture nego i aktivni sudionici u oblikovanju hrvatskoga književnog jezika Skenderovića tomu svjedoči i Mihálovicseva gramatika.

No istodobno će navesti i to da se hrvatski Ta je tvrdnja odnedavno ublažena prvim cjelovitijim pogledom u ustroj, namjenu i 2 Autorovo je ime i prezime na koricama autorskih knjiga bilježeno u ovim inačicama: János Mihálovits, János Mihálovics, Iván Mihalovic, Ivan Mihalovics.

U matici je rođenih zabilježen kao János Mihálovits.

  1. Kezelés a genitális szemölcsök cauterizációja után
  2. Forum — Novi Sad
  3. Madj Stara Knjiga
  4. Férgek gyógyszeres kezelése emberben
  5. Good neighbours creating common future HU-SRB/// Gastrotrain - PDF Free Download
  6. Latinski jezik 2 - (Android Alkalmazások) — AppAgg
  7. A genitális szemölcsök alvadása az

U radu autorovo ime i prezime bilježimo u inačici koja je na naslovnici gramatike. O toj gramatici vidi i Barić Prema bibliografskim podatcima Bare i Žigmanova Mihálovics je osim gramatike autorom i Čitanke za katoličke pučke učione, Pešta, Da je tomu tako, moglo se dijelom naslutiti i iz samoga predgovora u kojem je autor istaknuo svoj normativni uzor Mažuranićevu gramatiku iz Predgovora, nepaginirano.

Mažuranić je naime autorom dviju gramatika Temelja ilirskoga i latinskoga jezika za početnike Zagreb, Očito je da se ugledao na drugi Mažuranićev normativni priručnik Slovnicu Hèrvatsku. Slovnica Hèrvatska u svoje je vrijeme bila dobro prihvaćena, a utjecala je i na rad kasnijih slovničara, osobito Adolfa Vebera, Josipa Vitanovića i Dragutina Parčića Ham 82 U kojoj se pak mjeri i Mihálovics na nju doista oslanjao, a u kojoj se od nje i odmicao, istražit će se u nastavku ovoga rada.

Mažuranićeva Slovnica Hèrvatska kao Mihálovicseva nit vodilja Mažuranićeva je Slovnica Hèrvatska prema Sandi Ham 79 imala čak četiri nepromijenjena izdanja prvo Za korištenje u školama i samostalno korištenje.

Napisao je i naxos kertek giovanni étterem opsežnim korijenskim rječnikom János Mihálovics, nastavnik učiteljske škole, drugo izdanje. Baja, Izdavač Kollar A. Mihálovics Prvo se izdanje priručnika Kao udžbenik i za samostalno korištenje. Napisao János Mihálovics, nastavnik internata.

Madj Stara Knjiga

Baja, Posredstvom Gyule Szigriszta. Dio I. U radu će se njezin naslov kratiti u Slovnica Hèrvatska. To su uglavnom neznatne promjene na sam sadržaj gramatičkoga opisa, a na bitne razlikovne dije love bit će upozoreno u analizi prvoga izdanja.

Brlobaš I upravo te autoričine napomene o razlici među pojedinim izdanjima daju naslutiti koja je izdanja Mihálovics mogao upotrijebiti kao nit vodilju; analizirajući Mažuranićev pristup opisu veznika Željka je Brlobaš usporedbom četiriju izdanja Slovnice Hèrvatske zaključila da je upitnim, prispodobnim, pogodbenim, dopustnim, naměrnim i poslědičnim veznicima u skupinu podrednih dakle zavisnih veznika u ostalim izdanjima Slovnice Mažuranić Kako upravo vremenske veznike među ostalim podrednim veznicima u svojem gramatičkom priručniku navodi Srpski padezi nastavcipretpostaviti je da se služio izdanjima otisnutim u sedmom desetljeću Zbog svega navedenoga u ovom će se radu Mihálovicseva Praktična srpski padezi nastavci gramatika usporediti s četvrtim, posljednjim izdanjem Mažuranićeve Slovnice Hèrvatske, 11 i to s obzirom na namjenu, ustroj, nazivlje i u njoj dan normativni propis Namjena i ustroj gramatičkoga priručnika Praktična ilirska gramatika jezični je priručnik kojim je obuhvaćen i gramatički opis hrvatskoga ilirskoga jezika i ilirsko-mađarski rječnik.

Mažuranić 1. Naime, Mažuranić u prvom izdanju Slovnice Hèrvatske rabi naziv samoglasnici vocalesa u ostalim izdanjima mijenja naziv u glasna slova ili glasnici Brlobaša upravo taj naziv rabi i Mihálovics 1 u Praktičnoj ilirskoj gramatici.

Mihálovics je priručnikom htio i Mađarima pružiti priliku učenja ilirskoga jezika: hogy minden magyarnak alkalom nyújtassék az ilir, illetőleg: délszláv nyelv megtanulhatására anélkül, hogy ő magyar lenni megszünnek. Ha tanuljuk a franczia, angol, olasz vagy más tőlünk távollakó nemzetek nyelvét, nem látom át, miért ne tanulnók meg a köztünk élő nemzetiségek nyelvét. Különös hasznát veszik azok, akik e nemzetiségek közt hivataloskodnak, vagy csak hivatalt vállalni akarnak. Mihálovics gramatički priručnik formalno jasnije udžbenički organizira u odnosu na Mažuranića uvrštavanjem u gramatička poglavlja i Vježba dvostupačne hrvatske i mađarske rečenične primjerePojašnjenja riječi hrvatskih na mađarski jezik, uporabljenih u Vježbama i Zadatke za prevođenje s hrvatskoga na srpski padezi nastavci jezik ili obratno.

Često su uz rečenične primjere za prevođenje u zagradama doneseni i prijevodni ekvivalenti mađarski ili hrvatski za pojedine riječi. Evo primjera: Jedna sestra nővér trojicom bratje putuje. Tri brata jednom sestrom blaguju.

Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 Gastrotrain

Trojici gospode platjam. Dvojici vlastele nemožemo služiti. Ako učimo francuski, engleski, talijanski ili neke druge jezike naroda koji žive daleko od nas, ne vidim razloga da ne naučimo jezik onih nacionalnosti koje žive među nama.

naxos kertek giovanni étterem

Posebnu korist od ovoga imaju oni koji rade u uredima s ovim nacionalnostima ili planiraju rad u uredima. Négy lovon utazik a földbirtokos. Nadalje, da će gramatički dio priručnika dijelom biti i poredbene naravi, srpski padezi nastavci se naslutiti opet iz samoga predgovora u kojem Mihálovics bilježi: A mennyire a nyelv sajátságai megengedték, iparkodtam azt a magyar nyelv sajátságai szerént előadni, Mihálovics 3. Mihálovics 10 U prijevodu: Koliko su mi dopustile svojstvenosti jezika, trudio sam se predočiti ih prema svojstvenostima mađarskoga jezika, U poglavlju pak Pravopis jasno razlikuje pravopisno načelo koje prevladava u Hrvata, za razliku pak od načela koje prevladava u Srba: Kod različitih nacionalnosti što se tiče pravopisa postoje dva osnovna pravila.

Prvo je pravilo ljepšeg glasanja, a drugo je pravilo podrijetla riječi. Pravilom ljepšeg glasanja koriste se Srbi, posebice je to vidljivo već kod imena njihove nacionalnosti sèrb Mihálovics 8. Mažuranić U hèrvatskom jeziku neima cělokupnih, t. Kada je riječ o sadržaju i razdiobi gramatičkoga teksta, Mažuranićeva je Slovnica Hèrvatska Mihálovicsu opet mogla samo djelomice biti vodiljom jer je njome unutar četiriju poglavlja obuhvaćena samo morfologija i tvorba riječi hrvatskoga jezika te osnove opisa glasova Brlobaš19 a Mihálovics gramatikom obuhvaća i sintaksu hrvatskoga jezika 20 razlažući gramatički sadržaj u 19 rednim brojem numeriranih poglavlja.

Dok jezik u naslovu naziva ilirskim, u predgovoru ga srpski padezi nastavci priručnika naziva i južnoslavenskim, pri čemu su mu oba naziva sinonimna.

Welcome to Scribd!

Hrvatski će jezik nazivati ilirskim na koricama i unutar svo- 19 Prvim je poglavljem, naslovljenim Glasoslovje, Mažuranić obuhvatio ne samo prozodiju, glasove i glasovne promjene već i slovopis i pravopis.

Mihálovics će ih također uvrstiti u gramatički priručnik, ali će navedene sadržaje razložiti u prva četiri poglavlja. Kako je metajezik gramatike mađarski jezik, potpoglavlja su naslovljena mađarski, a prijevodi na hrvatski jezik dani su tek uz poneka. Glasice v. Mihálovics 1. I Mažuranić u Slovnici Hèrvatskoj pojašnjava da naš jezik Mažuranić 1što svjedoči o proširenosti naziva ilirski kao sinonima za hrvatski jezik.

Preveo s mađarskog: Arpad Vicko. Izbor tekstova: urednici Foruma. Urednik: Maja Leskovac

Bački su Hrvati u Problem je lingvonima proizlazio iz problema nacionalnoga imena podunavskih Hrvata: Naime, podunavski su Hrvati tijekom Osim toga oni su označavani i drugim imenima, pa su srpski padezi nastavci u službenim dokumentima austrijske i ugarske vlasti nazivale Ilirima, a Mađari su ih često u svakodnevnom govoru imenovali i Racima.

Ta množina imena davala je dojam da su sve te skupine međusobno etnički i kulturno nepovezane, što su brojni srpski i mađarski nacionalni ideolozi tijekom Skenderović Mihálovics, kao i Babukić, szemölcsök a vulvában glasice, odnosno glasnike potvrđene u Vebera Brlobaš i Horvat 50 Ostale nazive u Mihálovicsevoj gramatici navodimo uz opise pojedine vrste riječi.

Mažuranić V VI. Treba, dakako, istaknuti i to da je latinsko nazivlje u školama bilo propisano školskom osnovom za Monarhiju, o čemu piše i Vjekoslav Babukić XII : Što se tiče terminologie nazivoslovja u obće, ona je po propisu školske osnove Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich, Seute latinska, a uz istu nalazi se ponajviše i ilirska. Osobito je vrijedno istaknuti srpski padezi nastavci da isto hrvatsko, zagrebačko nazivlje Mihálovics rabi i u drugom izdanju gramatike otisnutom u desetljeću smjena filoloških škola, zagrebačke i vukovske.

Čini se da se navedeni zaokret praćen preskriptivnim i stručno respektabilnim djelima papilloma az ujjak kenőcsén, stilistika, rječnik, pravopis i zapovjedno intoniranim purizmom Samardžijaa kojim je obuhvaćena cjelokupna kroatistika posljednjih dvaju desetljeća Pod slovom Mihálovics razumijeva pisma kojima se piše ilirski jezik: Az ilir nyelvet beszélő nemzetiségek, a mennyiben azok vagy r.

Rimokatolici pišu sada obično latinskim pismom, t. Mažuranić 2.

Uploaded by

Među glasnicima Mihálovics, poput Mažuranića, uz a, e, i, o, u, ubraja i poluglas è, za koji tvrdi da ga: A legujabb irók azonban mint feleslegest kihagyják.

Használtatik az előbbieknél a srpski padezi nastavci közepén r mássalhangzó előtt, p. Az utóbbiaknál azonban mint felesleges kihagyatik s lesz: vrt, hrt, krv, crn; s ez helyesen van, mert e szavakat valóban az e hang nélkül röviden kell kimondani.

Mihálovics 1 U prijevodu: Nacionalnosti koje govore ilirskim jezikom, ovisno o tome jesu li rimokatolici ili grkokatolici, koriste se dvjema vrstama slova. Grkokatolici se koriste takozvanim ćiriličnim slovima, a rimokatolici se koriste latinskim slovima.

Ovi prijašnji ga koriste na sredini sloga ispred suglasnika r, na primjer vèrt, hèrt, kèrv, cèrn itd.

Ovi posljednji ga ispuštaju kao suvišnoga, tako da nastaje vrt, hrt, krv, crn; i to je pravilno jer se ove riječi bez glasa e doista moraju kratko izgovarati. Mihálovics je očito uporabnu praksu, različitu od tadašnjega zagrebačkoga normativnoga propisa, unio u gramatiku dvije godine prije Veberova trećega izdanja navedene slovnice. Prvima pripada dvoglasnik kojemu je u hrvatskom jeziku jednosložan izgovor: 33 vrěme, vrieme; děte, diete; dělo, djelo; město, mjesto.

Mihálovics 1 2.

Za sadržaj publikacije odgovornost snose isključivo autori i Srednja ekonomska škola iz Sombora. Sadržaj publikacije ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Evropske unije. Predviđena je obuka jedne grupe nastavnika i jedne grupe učenika. Na osnovu strukture polaznika, predavanja će biti prilagođena njihovim potrebama. Priručnik se dostavlja polazniku bar nedelju dana pre početka obuke.

U Praktičnoj će ilirskoj gramatici upisati i napomenu o genitális szemölcsök a vulva, ahogy kinéz ikavskoga izgovora u ilirskom jeziku: A köznép, a szerbeket kivéve, legtöbb helyen i hangot ad neki, p.

Mihálovics 2 Usp. Mažuranićevu napomenu kako è. Za jat dugi i kratki u toj se knjizi primjenjuje od slavnoga pjesnika preuzeti dvoslov ie liek, lien, liep pored liepota, lieto; rječnik, str. Vrijedi to i za treće, posljednje razdoblje zagrebačke škole, kada se jat jednako izgovarao i dvojako pisao; ie u slogovima dugim liepje u kratkim ljepota.

Vončinaa osobito nakon Šulekova članka O dvoglascu ie, objavljena u Nevenu Ipak pisanje tzv. Hülfs-Büchlein zum kroatisch-deutschen Sprachunterrichte in Volksschulen Osěk, Mlikotaali i Vitanović u Slovnici hèrvatskoga jezika za nižu realku Osěk, Vitanović VII. Mažuranić hpv vakcina dokumentumfilm. Mihálovics 2 36, što odgovara i Mažuranićevoj napomeni da se složeni dvoglasnici u pěsmah mogu i razlučiti na dvě slovke Mažuranić 3.

No slična je nazivoslovna interferencija i u ostalih slovničara druge polovice Prema tomu, uz već navedeni utjecaj mađarskoga slovnoga sustava Mihálovicsu je mogla biti poznata i Babukićeva slovnica. Mažuranić pak dvoslov gj bilježi, neovisno o poziciji samo u tudjih rěčih u kojih je izvorno g: Gjuragj ne Djuradj od Georgius, Magyar od Magyar U svakom drugom slučaju samo dj: medja, gradjanin, itd.

Mihálovicsevi primjeri, srpski padezi nastavci, potvrđuju istu raspodjelu navedenih dvoslova premda im je uporabu pojašnjavao drugim kriterijima.

a pinwormák kezelése terhes nőknél